Föreningen

Föreningen

Sydöstra Sveriges Ponnyförening vänder sig till alla ponnyfantaster; ung som gammal; uppfödare som tävlingsryttare; till de som använder ponnyerna till avel eller som sällskap. Ja, kort och gott till ALLA som har kontakt med ponnyer på ett eller annat sätt. Vår målsättning är att jobba aktivt för våra medlemmar, samla alla entusiaster och sprida kunskap om ponnyn och dess användbarhet.

Sydöstra Sveriges Ponnyförening nybildades 1991 efter att föreningen legat vilande i 10 år. Idag har vi medlemmar från Småland, Öland, Skåne, Väster- & Östergötland. Vi arbetar hårt, är idérika och lyhörda om vad medlemmarna önskar att vi anordnar.

Sydöstra Sveriges Ponnyförening har en viktig roll. Vi behövs. Alla är vi barn i början och i de allra, allra flesta fall får barnen sin första hästkontakt med just ponnyer. Det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i barnens ponnyliv. Det är betydelsefullt att en ponny som används av barn är snäll och lätthanterlig och det är de vuxna som bär ansvaret för att umgänget mellan barn och djur fungerar!

EN PONNY SKA FOSTRAS AV KUNNIGA VUXNA! Görs det får alla parter mycket nöje under en följd av år, en vän för livet!

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Sätt in 200 kr bg 5621-2889

Familjemedlemskap 250 kr

Stadgar

§1.  Föreningens firma är Sydöstra Sveriges Ponnyförening.

§2.  Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde hålls inom Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge.

§3.  Föreningen har till ändamål att i samverkan med Svenska Ponnyavelsförbundet främja ponnyaveln och tillvarata för alla ponnyägare gemensamma intressen.

§4.  Till medlem av föreningen kan antas var och en som erlägger fastlagd årsavgift och ställer sig dessa stadgar till efterrättelse.

§5. Årsavgiftens storlek fastställs av föreningens ordinarie årsmöte.

§6.  Vinnande av inträde i föreningen sker genom anmälan till föreningens styrelse.

§7. Medlem, som bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sålunda utesluten medlem äger rätt att föra frågan om uteslutningen till ordinarie årsmötes avgörande.

§8. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter och tre till fyra suppleanter, utsedda av ordinarie årsmöte. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år. Fyra av de vid konstitueringen utsedda ordinarie ledamöterna, efter lottning, väljes för en tid av ett år.

§9. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder, när ordföranden finner anledning härtill, minst två stycken styrelsemöten per år förutom årsmötet. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer lotten. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras av de vid sammanträdet tjänstgörande ordföranden jämte en därtill utsedd justeringsman.

§10.  Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i föreningen.

§11. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer och två personliga suppleanter för dessa. Valet sker vid ordinarie årsmöte och gäller för tiden till nästa ordinarie årsmöte. Föreningens räkenskaper och styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under sistförflutna kalenderår skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.

§12. Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte. Vid röstning äger varje medlem en röst. Rösträtt äger varje medlem, som inbetalat årsavgift för det år föreningsmötet hålls. Röstning sker öppet, där ingen påkallar sluten sådan. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som biträds av ordförande.

§13.  Ordinarie årsmöte hålles årligen före den 15 april å tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för årsmötet.
 2. Anmälan om styrelsens förslag till protokollförare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 4. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning.
 5. Justering av röstlängd.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
 10. Bestämmande av telefonersättningar och reseersättning för styrelse och revisorer.
 11. Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.
 14. Övriga ärenden.

§14. Extra föreningsmöte hålles, när styrelsen så prövar nödigt eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar därom gjort skriftlig framställning till styrelsen med angivande av det eller de ärenden, som skall behandlas. På extra föreningsmöte må ej förekomma andra ärenden än de som upptagits i kallelsen.

§15. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall genom styrelsens försorg utföras skriftligen senast 10 dagar före mötets hållande, som dessutom kan kungöras på annat sätt som styrelsen finner ändamålsenligt. Önskar ledamot väcka fråga som skall upptagas till behandling vid ordinarie årsmöte, skall den skriftligen inges till styrelsen senast en vecka före årsmötets hållande.

§16. Ändring av dessa stadgar kan ske efter enhälligt beslut på årsmöte eller om enhälligt icke uppnås måste ytterligare ett föreningsmöte hållas, varvid minst 2/3 majoritet måste bifalla. Upplösning av föreningen må icke äga rum med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, vilka hållits med minst två månaders mellanrum, därav minst ett ordinarie och vid det som sist hållits bifallits med minst 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning skall de befintliga tillgångarna överlämnas i första hand till Svenska Ponnyavelsförbundet och i andra hand enligt beslut vid sista föreningsmötet.

Antagna den 22 januari 1974
Senast ändrade den 6/3  2016.